طرح طلایی

اشتراک ترجمه آنلاین

۴۰۰۰۰ تومان
  • اشتراک خریداری شده از زمان خرید به مدت یک ماه قابل استفاده است.
  • تعداد کل کلمات در مدت یک ماه ۵۰۰۰ کلمه است.
  • تعداد کلمات قابل سفارش در هر سفارش ارسال ۱۰۰ کلمه است.

طرح نقره ای

اشتراک ترجمه آنلاین

۳۰۰۰۰ تومان
  • اشتراک خریداری شده از زمان خرید به مدت یک ماه قابل استفاده است.
  • تعداد کل کلمات در مدت یک ماه ۴۰۰۰ کلمه است.
  • تعداد کلمات قابل سفارش در هر سفارش ارسال ۱۰۰ کلمه است.

طرح برنزی

اشتراک ترجمه آنلاین

۱۹۰۰۰ تومان
  • اشتراک خریداری شده از زمان خرید به مدت یک ماه قابل استفاده است.
  • تعداد کل کلمات در مدت یک ماه ۲۰۰۰ کلمه است.
  • تعداد کلمات قابل سفارش در هر سفارش ارسال ۱۰۰ کلمه است.